Đề thi Tin cấp QG

Såí Giaïo duûc-Âaìo taûo HÄÜI THI TIN HOÜC TREÍ KHÄNG CHUYÃN TOAÌN QUÄÚC
Thaình phäú Âaì Nàông LÁÖN THÆÏ IX - 2003

Âãö thi khäúi A: Tiãøu hoüc
Thåìi gian laìm baìi: 120 phuït
(Khäng tênh thåìi gian doì âãö)

ÂÃ ÖTHI ÂÃÖ NGHË:

Cáu 1: Tênh täøng S = 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100
a. S = 5500
b. S = 4050
c. S = 5050
d. S = 4500

Cáu 2: Ba hoüc sinh A, B, C laìm baìi kiãøm tra âaût caïc âiãøm khaïc nhau 4, 7, 10. Trong ba mãûnh âãö sau âáy chè coï mäüt mãûnh âãö âuïng. Haîy xaïc âënh âiãøm cuía tæìng ngæåìi.
A âaût âiãøm 10.
B khäng âaût âiãøm 10.
C khäng âaût âiãøm 7.
a. A:4, B:7, C:10
b. A:4, B:10, C:7
c. A:7, B:4, C:10
d. A:7, B:10, C:4

Cáu 3: Khi maì tuäøi cuía M bàòng tuäøi cuía N báy giåì thç tuäøi cuía N seî gáúp âäi tuäøi cuía P. Hoíi ai nhiãöu tuäøi nháút, ai êt tuäøi nháút ?
a. M, P
b. N, P
c. M, N
d. P, M

Cáu 4: Coï nàm ngæåìi A, B, C, D, E xãúp thaình haìng mua veï xem phim. Biãút ràòng A mua âæåüc veï sau E vaì træåïc B; C vaì E khäng âæïng kãö nhau vaì D khäng âæïng kãö våïi E, A vaì C.
Tçm thæï tæû xãúp haìng cuía nàm ngæåìi âoï.
a. ABCDE
b. EABCD
c. EACDB
d. EACBD
Cáu 5: Trong Microsoft Word, CTRL+B coï chæïc nàng gç ?
a. Taûo chæî in nghiãng.
b. Taûo chæî væìa âáûm, væìa nghiãng.
c. Taûo chæî in hoa.
d. Táút caí âãöu sai.

Cáu 6: Caïch choün lãûnh âãø taûo chæî hoa låïn âáöu doìng (Drop Cap) trong Microsoft Word ?
a. Choün Drop Cap trong menu Format.
b. Choün Drop Cap trong menu File.
c. Táút caí âãöu sai.
d. Táút caí âãöu âuïng.

Cáu 7: Khi duìng Microsoft Word ( 2000 ) , laìm thãú naìo âãø taûo ra mäüt File dæû phoìng (Backup of . . . ) læu laûi âæåüc näüi dung cuî cuía File so våïi láön sæía âäøi måïi nháút ?
a. Khäng thãø âæåüc.
b. Choün File choün Save as choün Tools choün General Options choün ( âaïnh
dáúu ) Always create backup copy choün OK.
c. Choün Tools Choün Options Choün Save Choün ( âaïnh dáúu ) Always create
backup copy choün OK.
d. Coï thãø choün mäüt trong hai caïch b. hoàûc c.

Cáu 8: Theo ngáöm âënh ( default ), chæång trçnh Paint seî taûo ra file coï pháön måí räüng laì: a. .gif
b. .jpg
c. .jpeg
.bmp

Cáu 9: Våïi cäng cuû Text cuía chæång trçnh Paint,muäún goî doìng chæî Tiãúng Viãût (coï dáúu) : a. Khäng thãø âæåüc.
b. Phaíi khåíi âäüng pháön mãöm häù tråü tiãúng Viãût .
c. Choün View choün Text Toolbar choün Font chæî phuì håüp våïi maî (code) cuía
pháön mãöm häù tråü tiãúng Viãût âaî khåíi âäüng træåïc âoï Goî . . .
d. Choün Font chæî phuì håüp.

Cáu 10: Laìm caïch naìo âãø âæa nhæîng gç âang tháúy trãn maìn hçnh maïy tênh ( vê duû caí cæía säø cuía Microsoft Word âang phoïng to ) vaìo trong ( vuìng soaûn thaío cuía ) File måïi cuía (pháön mãöm ) Paint ( cuía Windows ) ?


a. Khäng thãø âæåüc.
b. ÁÚn phêm Print Screen Khåíi âäüng pháön mãöm Paint choün Edit choün Paste
choün Yes.
c. ÁÚn phêm Print Screent choün Edit choün Paste choün Yes.
d. Khåíi âäüng pháön mãöm Paint choün Edit choün Paste choün Yes.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Đề thi Tin cấp QG
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Hứa Lê Khánh Uyên (tieuhocdinhhiep@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tin học
Gửi lên:
31/08/2011 15:53
Cập nhật:
20/02/2020 18:09
Người gửi:
hualekhanhuyen
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
31.00 KB
Xem:
517
Tải về:
22
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây