T Anh 9, bài KT số 1, đề A,B kèmma trận

Đinh Hiep Secondary School THE FIRST FORTY-FIVE MINUTE TEST
Full name: ……………………….. SUBJECT: ENGLISH 9
Class: ………….

ĐỀ A

I/ PHONETIC:
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (0.5 point)
(Chọn một từ có phần gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại)
A. life B. wife C. mine D. dinner
A. invited B. visited C. wished D. rested
II/ PRONUNCIATION
Choose the word whose main stressed syllable position is different from the rest. (0.5 point)
(Chọn một từ có vị trí nhấn âm khác với những từ còn lại)
A. device B. Buddhism C. complete D. together.
A. collect B. religion C. Hinduism D. relation.
III/ LANGUAGE FOCUS
Choose the best answer. (3 points)
(Chọn một đáp án đúng nhất)
Can you tell me how many pages this book consist …………?
A. of B. to C. with D. in
Maryam is very ……………... She goes to the mosque every day.
A. religion B. religious C. religiously D. religioner
This mosque ……….for over twenty years.
A. builds B. built C. has built D. has been built
Malaysia is devided into two …………….
A. regions B. religions C.subjects D. languages
He used to ………..five years ago.
A. smoking B. smoked C. smokes D. smoke
Traditionally, “Ao dai” was ……….worn by men and women.
A. frequent B. frequently C. frequence D. never
11. We have lived in this city …………1999.
A. for B. since C. ago D. in
12. The students ………… to smoke.
A. don’t allow B. are allowed C. doesn’t allow D. aren’t allowed
13. Smoking …………… in public.
A. should prohibit B. is prohibit C. prohibits D. should be prohibited
What a pity! You aren’t here with us now.
A. I wish you aren’t here with us now.
B. I wish you weren’t here with us now.
C. I wish you were here with us now.
D. I wish you would be here with us now.
He must go now.
A. He wishes he doesn’t go now. B. He wishes he didn’t have to go now.
C. He wishes he won’t go now. D. He wishes he hadn’t to go now.
He usually play the piano at night.
A. He used to play the piano at night. B. He is used to play the piano at night.
C. He is used to playing the piano at night. D. He was used to playing the piano at night.
IV/ READING
Read the passage, then answer the questions. (3 points)
(Đọc đoạn văn, sau đó trả lời câu hỏi về đoạn văn).

Questions:
What is Singapore’s population?
………………………………………………………………………………………..
Where do most of the people live?
………………………………………………………………………………………..
What is Singapore famous for?
………………………………………………………………………………………..
Are the prices reasonable in Singapore?
………………………………………………………………………………………..
About you: (Trả lời về bản thân em)
Have you ever been to Singapore?
………………………………………………………………………………………..
When did you last do a 45-minute test?
………………………………………………………………………………………..
V/ WRITING
Complete the letter, using the given words. (3 points)
(Dùng những từ gợi ý để hoàn thành lá thư)
Dear mom and dad,
I / arrive / Malaysia / 10 a.m / last Sunday / .
………………………………………………………………………………………..
Maryam and I / visit / PETRONAS Twin Towers / and a lot / beautiful places / .
………………………………………………………………………………………..
I / take / lots of photos / show you / the trip / .
………………………………………………………………………………………..
I wish / I can / stay here longer / get / know / this country / .
………………………………………………………………………………………..
I / going to / return home / next Sunday / .
I miss you a lot.
Best wishes.
Love,
Đinh Hiep Secondary School THE FIRST FORTY-FIVE MINUTE TEST
Full name: ……………………….. SUBJECT: ENGLISH 9
Class: ………….

ĐỀ B

I/ PHONETIC:
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (0.5 point)
(Chọn một từ có phần gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại)
A. wished B.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
T Anh 9, bài KT số 1, đề A,B kèmma trận
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Ngô Thanh Thảo (ngothanh_thao@ymail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Đề thi
Gửi lên:
06/10/2011 23:10
Cập nhật:
20/02/2020 18:08
Người gửi:
ngothanhthao
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
833.50 KB
Xem:
525
Tải về:
18
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây