Tuần 26

THÔØI KHOAÙ BIEÅU NAÊM HOÏC 2013 - 2014

Khoái saùng: " Minh Taân, ngaøy 21/02/2014"
Lôùp Tieát Thöù 2 Thöù 3 Thöù 4 Thöù 5 Thöù 6 Thöù 7 Theå Duïc
Moân GV Moân GV Moân GV Moân GV Moân GV Moân GV Thöù Tieát
1 CC Ngoïc Sinh Hiền Anh Thaûo Tin Trung Toaùn Töôi Sinh Hiền
2 SHL Ngoïc M.thuaät Toan Toaùn Töôi Nhaïc Minh Toaùn Töôi Toaùn Töôi x
6a1 3 Vaên Ngoïc C.ngheä Nhöôøng GDCD Lũy Vaên Ngoïc Tin Trung Anh Thaûo 2 x
4 Lí Haèng Sử Huy Ñòa Nhaãn Vaên Ngoïc Anh Thaûo Vaên Ngoïc
5 C.Ngheä Nhöôøng
1 CC Nhöôøng Sử Huy Ñòa Nhaãn Vaên Ngoïc C.ngheä Nhöôøng Lí Haèng
2 SHL Nhöôøng Sinh Hiền Anh Thaûo Vaên Ngoïc Anh Thaûo Vaên Ngoïc
6a2 3 C.Ngheä Nhöôøng M.thuaät Toan Toaùn Töôi Nhaïc Minh Toaùn Töôi Toaùn Töôi 2
4 Vaên Ngoïc Tin Trung GDCD Lũy Tin Trung Toaùn Töôi Anh Thaûo x
5 Sinh Hiền x
1 CC Haèng M.thuaät Toan GDCD Lũy Toaùn Töôi Anh Thaûo Vaên Ngoïc
2 SHL Haèng Sử Huy Ñòa Nhaãn Toaùn Töôi C.ngheä Nhöôøng Anh Thaûo x
6a3 3 Lí Haèng Tin Trung Anh Thaûo Tin Trung Vaên Ngoïc Sinh Hiền 5 x
4 Sinh Hiền C.ngheä Nhöôøng Toaùn Töôi Nhaïc Minh Vaên Ngoïc Toaùn Töôi
5 Vaên Ngoïc
1 CC Hiền Vaên Thuùy Toaùn Töôi Nhaïc Minh Vaên Thuùy Toaùn Töôi
2 SHL Hiền Vaên Thuùy GDCD Lũy Tin Trung Vaên Thuùy Sinh Hiền
6a4 3 Sinh Hiền Sử Huy Ñòa Nhaãn Toaùn Töôi C.ngheä Nhöôøng Anh T.Tuaán 7
4 C.Ngheä Nhöôøng M.thuaät Toan Anh T.Tuaán Toaùn Töôi Tin Trung Anh T.Tuaán x
5 Lí Haèng x
1 CC Luõy Lí Giang Sinh H.Tuaán Sử Oai Vaên Lôïi Lí Giang
2 SHL Luõy Nhaïc Minh Anh T.Tuaán Địa Nhaãn Vaên Lôïi Hoùa Ñònh x
9a1 3 GDCD Luõy Vaên Lôïi Hoùa Ñònh Toaùn Leï C.ngheä Giang Vaên Lôïi x
4 Toaùn Leï Söû Oai Toaùn Leï Toaùn Leï Anh T.Tuaán Sinh H.Tuaán
5 Vaên Lôïi
1 CC Lôïi Söû Oai Anh T.Tuaán Vaên Lôïi Toaùn Leï Vaên Lôïi
2 SHL Lôïi Lí Giang Hoùa Ñònh Vaên Lôïi Toaùn Leï Sinh H.Tuaán
9a2 3 Toaùn Leï Nhaïc Minh Toaùn Leï Ñòa Nhaãn Anh T.Tuaán Lí Giang
4 Vaên Lôïi Vaên Lôïi Sinh H.Tuaán Sử Oai C.ngheä Giang Hoùa Ñònh x
5 GDCD Luõy x
1 CC Leï Vaên Lôïi Söû Oai Toaùn Leï Anh T.Tuaán Sinh H.Tuaán
2 SHL Leï Vaên Lôïi Sinh H.Tuaán Toaùn Leï C.ngheä Giang Vaên Lôïi
9a3 3 Vaên Lôïi Lí Giang Anh T.Tuaán Sử Oai Toaùn Leï Hoùa Ñònh
4 GDCD Luõy Nhaïc Minh Hoùa Ñònh Ñòa Nhaãn Vaên Lôïi Lí Giang x
5 Toaùn Leï x
Giaùm Thò Oai Oai Oai Oai Oai Hoøa

THÔØI KHOAÙ BIEÅU NAÊM HOÏC 2013-2014

Khoái chieàu: Aùp duïng: Töø HK II- Tuaàn 26 (24/02/2014)
Lôùp tieát Thöù 2 Thöù 3 Thöù 4 Thöù 5 Thöù 6 Thöù 7 Theå Duïc
1 Toaùn Hưng Sinh H.Tuaán Lí Hằng M.thuaät Toan Ñòa Nhaãn Vaên Thuùy x
2 Anh T.Tuấn Ñòa Nhaãn Vaên Thuùy Sinh H.Tuaán Anh T.Tuaán Vaên Thuùy x
7a1 3 Sử Huy Söû Huy Toaùn Höng Nhaïc Huy Tin Vaân 5
4 CC H.Tuaán C.Ngheä Haèng Tin Vaân GDCD Luõy Toaùn Höng
5 SHL H.Tuaán Vaên Thuùy Anh T.Tuaán Toaùn Höng
1 Anh T.Tuấn C.Ngheä Haèng Tin Trung Toaùn Höng Nhaïc Huy Tin Trung
2 Sinh H.Tuaán Sinh H.Tuaán Söû Huy M.thuaät Toan Ñòa Nhaãn Anh T.Tuaán
7a2 3 Toaùn Hưng Vaên Thuùy Lí Hằng Anh T.Tuaán Vaên Thuùy 5 x
4 CC Toan Söû Huy Toaùn Höng Toaùn Höng Vaên Thuùy x
5 SHL Toan Ñòa Nhaãn Vaên Thuùy GDCD Luõy
1 M.thuaät Toan Söû Huy Söû Huy Vaên Thuùy Toaùn Höng Toaùn Höng x
2 Toaùn Hưng C.Ngheä Haèng Lí Hằng Vaên Thuùy GDCD Luõy Toaùn Höng x
7a3 3 Sinh H.Tuaán Ñòa Nhaãn Anh T.Tuaán Ñòa Nhaãn Anh T.Tuaán 4
4 CC Minh Vaên Thuùy Vaên Thuùy Nhaïc Huy Tin Töôi
5 SHL Minh Sinh H.Tuaán Tin Töôi Anh T.Tuaán
1 Sử Huy Ñòa Nhaãn Toaùn Höng Sinh H.Tuaán GDCD Luõy Anh T.Tuaán x
2 M.thuaät Toan Vaên Nhöôøng Toaùn Höng Toaùn Höng Toaùn Höng Tin Trung x
7a4 3 Nhaïc Minh Vaên Nhöôøng Tin Trung Söû Huy Vaên Nhường 4
4 CC Huy Sinh H.Tuaán Anh T.Tuaán Anh T.Tuaán Vaên Nhường
5 SHL Huy C.Ngheä Haèng Lí Hằng Ñòa Nhaãn
1 Hoùa Ñònh GDCD Luõy Ñòa Nhaãn Vaên Hueá Vaên Hueá Nhaïc Minh x
2 Toaùn Vaân Lí Giang Sinh Hieàn Sử Huy Vaên Hueá Ñòa Nhaãn x
8a1 3 Toaùn Vaân Sinh Hieàn Toaùn Vaân C.ngheä Giang C.ngheä Giang M.thuaät Toan 5
4 CC Hueá Tin Trung Hoùa Ñònh Tin Trung Anh Thaûo
5 SHL Hueá Vaên Hueá Anh Thaûo Toaùn Vaân Anh Thaûo
1 Vaên Hueá Sinh Hieàn Sinh Hieàn C.ngheä Giang Tin Trung Anh Thaûo
2 Vaên Hueá Tin Trung Hoùa Ñònh Toaùn Vaân Toaùn Vaân Nhaïc Minh
8a2 3 Hoùa Hueá GDCD Luõy Anh Thaûo Sử Huy Toaùn Vaân Địa Nhaãn 5 x
4 CC Vaân Vaên Hueá Anh Thaûo Vaên Hueá M.thuaät Toan x
5 SHL Vaân Lí Giang Ñòa Nhaãn C.ngheä Giang Toaùn Vaân
1 Toaùn Vaân Vaên Hueá Toaùn Vaân Sử Huy Anh Thaûo Địa Nhaãn x
2 Hoùa Ñònh Vaên Hueá Toaùn Vaân C.ngheä Giang Anh Thaûo Anh Thaûo x
8a3 3 Vaê
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Tuần 26
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Thị Diễm (nguyendiemthcsmt@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Bài giảng
Gửi lên:
26/02/2014 09:00
Cập nhật:
12/07/2020 07:16
Người gửi:
nguyenthidiem
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
7.10 KB
Xem:
199
Tải về:
3
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
logo-4
logo-1
logo-2
Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây