Phiếu thêm giờ

PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO DAÀU TIEÁNG
ÑÔN VÒ: THCS MINH TAÂN
PHIEÁU KEÂ KHAI THÖØA GIÔØ CAÙ NHAÂN
Thaùng ………… ; Naêm hoïc: 20……………...-20……………... ; Soá tuaàn trong thaùng: …………….tuaàn
Töø ngaøy:……………………………...ñeán ngaøy …………………………………….
I. Keâ khai chung:
1. Hoï vaø teân GV:……………………………………………………Heä ñaøo taïo: ………………………….. Moân:…………………..
2. Hieän daïy moân/lôùp: ……………………………………………………………………………………………Toå:…………………………….
II. Toång soá giôø tieâu chuaån quy ñònh haøng thaùng theo caáp daïy:
(Daïy lôùp THCS: 19 tieát/ tuaàn; Daïy lôùp THCS + THPT hoaëc chæ THPT: 17 tieát/ tuaàn)
GV daïy: THCS: 19 tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
III. Toång soá giôø thöïc daïy vaø kieâm nhieäm tính trong thaùng:
1. Daïy moân chính/tuaàn: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
2. Daïy moân cheùo/ tuaàn: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
3. Daïy chi vieän (hay hôïp ñoàng): ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
4. Chaám baøi quy tieát: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
5. Chuû nhieäm lôùp:…………………… ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
6. Giaùo duïc NGLL:lôùp……………… ………… tieát x ……1…… Thaùng = ………… Tieát
7. Höôùng daãn lao ñoäng lôùp …………:(tuaàn thöù ……… vaø……) ………… tieát x 2 laàn/ Thaùng = ………… Tieát
8. GD höôùng nghieäp lôùp:……………: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
9. Sinh hoaït taäp theå theo chuû ñeà: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
10. Daïy chuû ñeà töï choïn moân:………………lôùp:………………………… ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
11. Daïy thay moân: ……………………………lôùp………………………………… ………… tieát ………… tuaàn thöù………..= ………… Tieát
12. Taäp söï: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
13. Coù con nhoû döôùi 12 thaùng: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
14. Sôû phoøng huy ñoäng chuyeân moân: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
15. Phuï traùch Ñoaøn Ñoäi ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
16. Toå tröôûng chuyeân moân: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
17. Thö kyù hoäi ñoàng: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
18. Chuû tòch coâng ñoaøn: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
19. BGH: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
20. Phuï traùch lao ñoäng: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
21. Kieâm nhieäm khaùc: ………… tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
22. Höôùng daãn thöïc haønh:Moân/Lôùp…………………………………………………………. tieát x ………… tuaàn = ………… Tieát
Toång tieát muïc III (töø 1 –> 22): = ………… Tieát
23. Toång giôø nghæ daïy trong thaùng (coù xaùc nhaän ñính keøm) ………… Tieát
IV. Soá giôø thöøa trong thaùng [Muïc III – (Muïc II + 23)]: …………… - (…………………………………) = ………… Tieát
V. Tính thaønh tieàn: ………… tieát x …………………ñ/1tieát = …………………………
(Baèng chöõ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
" Minh Taân, ngaøy thaùng naêm 20"
HIEÄU PHOÙ CM TOÅ TRÖÔÛNG GV KEÂ KHAINguyeãn Thò Dieãm


  Thông tin chi tiết
Tên file:
Phiếu thêm giờ
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Thị Diễm (nguyendiemthcsmt@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Bài giảng
Gửi lên:
09/11/2013 17:15
Cập nhật:
14/10/2019 08:28
Người gửi:
nguyenthidiem
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
3.90 KB
Xem:
195
Tải về:
8
  Tải về
Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây